Budapest XIII. Kerületi                         
        Herman Ottó Általános Iskola


Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok célja, hogy megfelelő gyakorlóanyag biztosításával elősegítse a tantárgyi témakörök elsajátítását, a szövegértési, helyesírási, olvasási, matematikai készségek folyamatos fejlesztésével lehetőséget adjon a tanuló szerzett tudásának önálló alkalmazására, illetve biztosítsa az önálló ismeretszerzés lehetőségét.   Az 1-3. évfolyamon kötelezően megoldandó házi feladatot nem kapnak a tanulók, a napközi időkeretében készülnek fel a következő tanítási napokra.

Az írásbeli házi feladatot csak akkor lehet érdemjeggyel értékelt írásbeli beszámoltatásra alkalmazni, ha az, az órán már feldolgozott, begyakorolt tananyagra vonatkozik. Házi feladat minden tanítási órán adható, a hétvégi pihenőnapot megelőző tanítási napon is.

 A tanuló szóban és írásban a következő formákban adhat számot tudásáról:

Óraközi munka, röpdolgozat, szódolgozat, felelet, memoriterek felmondása, házi feladat, házi dolgozat gyűjtőmunka, önálló kiselőadásrészösszefoglalás ellenőrzése, otthoni tanulói kísérletek bemutatása, témazáró dolgozat,vizsgák.

Bármely számonkérési forma alkalmazása történhet véletlenszerűen, kivéve a témazáró dolgozatot, melyet . egy héttel a dolgozatírás előtt be kell jelenteni szóban a pedagógusnak.

Egy tanítási napon kettőnél több tárgyból ilyen jellegű dolgozat nem íratható. Az elmulasztott témazáró dolgozatot lehetőség szerint egy hónapon belül meg kell íratni.

A tanulók értékelésében valamennyi számonkérési formával szerzett érdemjegy egyforma súllyal szerepelhet, kivételt képez ez alól a témazáró dolgozat. Az erre kapott érdemjegy súlyponti jegy 200 %-kal kerül a Kréta naplóba beírásra.

 

Kapcsolat

OM:203287

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 35
Telefon:   1-329-4864
      30-176-6623
      30-176-6624
ujlipot.herman@gmail.com

         

Menü


Keresés